Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door deze website te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of enig deel van deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website [and by agreeing to these terms and conditions] te gebruiken, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Gebruikslicentie website

Tenzij anders vermeld, zijn Animal Fun en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Behoudens de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag pagina’s van de website bekijken, downloaden voor coachingdoeleinden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze voorwaarden worden uiteengezet.

Dat mag niet:

 • materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
 • materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
 • materiaal van de website in het openbaar tonen;
 • materiaal op deze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden;
 • materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen; of
 • materiaal van deze website te herdistribueren [behalve inhoud die specifiek en expliciet beschikbaar is gesteld voor herdistributie.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) uitvoeren op of met betrekking tot deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Animal Fun.

U mag deze website niet gebruiken voor het verzenden of versturen van ongevraagde commerciële berichten.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Animal Fun.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. Animal Fun behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot andere delen van deze website, of zelfs deze gehele website, te beperken.

Als Animal Fun u een gebruikersnaam en wachtwoord verschaft waarmee u toegang krijgt tot afgeschermde delen van deze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikersnaam en het wachtwoord vertrouwelijk blijven.

Animal Fun mag uw gebruikers-ID en wachtwoord naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving of verklaring, onbruikbaar maken.

Inhoud gebruiker

In deze voorwaarden betekent “uw gebruikerscontent” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u indient op deze website, voor welk doel dan ook.

U verleent Animal Fun een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in bestaande of toekomstige media. U verleent Animal Fun tevens het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een rechtszaak aan te spannen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikerscontent mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen u of Animal Fun of een derde (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving).

U mag geen gebruikerscontent naar de website sturen die het onderwerp is of ooit is geweest van dreigende of daadwerkelijke juridische procedures of andere soortgelijke klachten.

Animal Fun behoudt zich het recht voor om materiaal dat is ingediend bij deze website, of dat is opgeslagen op servers van Animal Fun, of dat wordt gehost of gepubliceerd op deze website, te bewerken of te verwijderen.

Niettegenstaande de rechten van Animal Fun op grond van deze algemene voorwaarden met betrekking tot gebruikerscontent, verplicht Animal Fun zich niet tot het bewaken van de indiening van dergelijke content op, of de publicatie van dergelijke content op, deze website.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd “zoals hij is”, zonder verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet. Animal Fun geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en het materiaal op deze website.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert Animal Fun niet dat:

 • deze website constant of helemaal niet beschikbaar is; of
 • de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt met betrekking tot juridische of financiële kwesties, dient u een geschikte professional te raadplegen.

Beperking van aansprakelijkheid

Animal Fun is niet aansprakelijk jegens u (op grond van het contactrecht, het onrechtmatige daadsrecht of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met deze website:

 • voor zover de website gratis wordt aangeboden, voor directe schade;
 • voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade; of
 • voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn zelfs van toepassing als Animal Fun uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze website disclaimer zal enige wettelijk geïmpliceerde garantie uitsluiten of beperken die onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in deze website disclaimer zal de aansprakelijkheid van Animal Fun uitsluiten of beperken met betrekking tot enige:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Animal Fun;
 • fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken door Animal Fun; of
 • zaken waarvan het onwettig of onwettig zou zijn voor Animal Fun om deze uit te sluiten of te beperken, of om te proberen of te bedoelen deze uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze website disclaimer redelijk zijn.

Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, moet u deze website niet gebruiken.

Andere partijen

U accepteert dat Animal Fun, als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid, er belang bij heeft om de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u Animal Fun’s functionarissen of werknemers niet persoonlijk zult aanspreken met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze website disclaimer, Animal Fun’s functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers zullen beschermen, evenals Animal Fun.

Onuitvoerbare bepalingen

Indien een bepaling van deze website disclaimer niet afdwingbaar is of wordt bevonden onder het toepasselijk recht, zal dit geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Schadeloosstelling

Hierbij vrijwaart u Animal Fun en verbindt u zich ertoe Animal Fun schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en eventuele bedragen betaald door Animal Fun aan een derde partij ter schikking van een claim of geschil op advies van de juridische adviseurs van Animal Fun opgelopen of geleden door Animal Fun als gevolg van een schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of als gevolg van een claim dat u enige bepaling van deze algemene voorwaarden hebt geschonden.

Inbreuken op deze algemene voorwaarden

Onverminderd de overige rechten van Animal Fun op grond van deze algemene voorwaarden, kan Animal Fun, indien u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die Animal Fun passend acht om de schending aan te pakken, waaronder het opschorten van uw toegang tot de website, u de toegang tot de website ontzeggen, computers met uw IP-adres de toegang tot de website ontzeggen, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren en/of gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Terugbetalingen

Workshop tickets zijn overdraagbaar, op voorwaarde dat Animal Fun 48 uur voor de workshopdatum in het bezit is van de contactgegevens van de nieuwe tickethouder. We begrijpen dat het leven kan gebeuren, dus neem contact met ons op als je onze steun nodig hebt; e-mail directeur Sue McLaren [email protected]

Variatie

Animal Fun kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de huidige versie.

Opdracht

Animal Fun mag de rechten en/of verplichtingen van Animal Fun uit hoofde van deze algemene voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u daarvan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, dan wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid van Animal Fun de gehele overeenkomst tussen u en Animal Fun met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Wetgeving en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Australische wetgeving en geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van Australië.

Registraties en autorisaties

Animal Fun is geregistreerd bij de Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Je kunt de online versie van het register vinden op de ABN Look Up Website.

Het Australische ondernemingsnummer van Animal Fun is: 15 445 632 009

Animal Fun’s gegevens

Regisseur: Sue McLaren

7 St Helena Way Iluka WA 6028 Australië

U kunt contact opnemen met Animal Fun door een e-mail te sturen naar [email protected]

Krediet

Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon voor contractologie dat beschikbaar is op
http://www.freenetlaw.com
. We raden deze website ten zeerste aan omdat het super eenvoudig was om dit algemene voorwaarden document te maken en we bedanken het team van Free Net Law voor hun bijdrage!